Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна Урбанистичка Планска Документација за определување на градежна парцела со намена Г1 – тешка индустрија за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет Боров Дол, во Општина

Nacrt_SOZS_DUPD_za_eksploatacija_na_miniralna_surovina_Borov_Dol.pdf