Доставување на формулар за определување на потребата од спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена на животната средина и Одлука за неспроведување на стратегиса оцена на животната средина

Одлука_за_неспроведување_стратегиска_оцена_за_ДУПД_за_железнички_граничен_премин_Табановце.pdf