Во прилог документот со термини за аплицирање за нераспределените годишни ЕКМТ дозволи за 2019 година 

soopstenie_cemt_2019_.docx