Садик Беќири

Лични податоци

Датум на раѓање:  06.06.1956

Место:   Tетово

Е-пошта: sadik.beqiri@mtc.gov.mk

Образование:

·  Високо образование:  Универзитет на Приштина, Градежен Факултет – насока

·  Конструкции Средно образование:  СОУ Кирил Пејќиновиќ - Тетово

Работно искуство: 

2018-

2013-2018  Д.Г.П.И.Т “ ПСБ АРКИТЕКСТ” –Тетово, Раководител на градба

2012-2013  Сектор за Урбанзам при Општина Тетово, Раководител

2009-2012  Ј.П “Геоинженеринг” –Јавно Претпријатие, Директор

2004-2009  П.Г.П.И.Т “Технопроект-2” –Тетово, Директор

2003-2004  “ЈКП-Тетово” , Јавно Комунално Претпријатие- Директор

1999-2003  Ј.П “Македонија пат” –Скопје, Зам. Ген. Директор

1992-1999  П.Г.П.И.Т “Технопроект-2” – Тетово, Основач-Директор

1992-1996  СВР – Тетово, Испитувач

1989-1991  Биро за проектирање “Технопроект” – Проектант