Страната е во фаза на изработка!
 • Конечна листа на добитници на социјални станови во Демир Хисар

 • Конечна листа на добитници на социјални станови во Ресен

 • Конечна листа на добитници на социјални станови во Прилеп

 • Соопштение за датуми за електронско полагање на испитoт за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај

 • Преглед на одобрени линии во меѓуопштинскиот превоз

 • Преглед на одобрени линии во меѓународниот превоз

 • ИЗВЕСТУВАЊЕ За поднесување барања за посетување на почетна обука за проценувачи од областа НЕДВИЖЕН ИМОТ

 • Објавен конкурс за нови шест видови на „Типски куќи“

 • Јавна распределба на 76 социјални станови во Прилеп

 • Ј А В Е Н П О В И К за доставување на предлози за изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко- проектни документации

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Огласна табла

ОБЈАВА број 03/2016 Долнени 2016-03-18 -   1. Предмет на елек...
ОБЈАВА број 04/2016 Зелениково 2016-03-18 -   1. Предмет на елек...
ОБЈАВА број 02/2016 Ресен 2016-03-18 - 1. Предмет на електронското...

Односи со јавноста

Конечна листа на лица кои се стекнале со право на закуп на 25 социјални станови изградени по Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија, во градот Демир Хисар во стамбена зграда ул. Битолска бр. 6 - Демир Хисар.

Конечна листа на лица кои се стекнале со право на закуп на 18 социјални станови изградени во Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија, во градот Ресен во стамбена зграда ул. Обиколна бр. 6 - Ресен.

Конечна листа на лица кои се стекнале со право на закуп на 73 социјални станови изградени по Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија, во градот Прилеп во стамбена зграда ул. Пере Тошев бр. 8 - Прилеп.

 

 

Соопштение

Соглaсно член 8 - б од Законот за превоз во патниот сообраќај (Службен весник на РМ број 68/04, 127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15 и 37/16) и член 4 од Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испит за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот (Службен весник на РМ бр. 39/07,4/08, 20/09, 149/09, 88/12 и 127/14), Министертвото за транспорт и врски закажува датуми за електронско полагање на испитoт за добивање сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај

Превземете ја листата на линии во меѓуопштинскиот превоз.

Превземете ја листата на линии во меѓународниот превоз.

Линкови